Statutul politistului - editia a III-a - actualizata la 15 octombrie 2008

Statutul politistului - editia a III-a - actualizata la 15 octombrie 2008
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: stoc lichidat
Autor:
Anul publicării: 2009

DESCRIERE

CONŢINE:
Contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unităţi din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (M. I. R. A.) pe anii 2008-2009
Dispoziţii generale
Timpul de muncă şi timpul de odihnă
Securitatea şi sănătatea în muncă
Salarizarea şi alte drepturi băneşti
Concedii şi zile libere
Contractul individual de muncă
Formarea profesională
Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile părţilor
Dispoziţii finale
Lista cuprinzând unităţile în care se va aplica Contractul colectiv de muncă încheiat
între M. I. R. A. şi S. N. P. P. C.

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
Dispoziţii generale
Selecţionarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor
în categorii şi grade profesionale
Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale
poliţistului
Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni
Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului
Domeniul de aplicare şi principii generale
Normele de conduită profesională a poliţistului
Dispoziţii finale

Hotărârea Guvernului nr. 1305/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor
Dispoziţii generale
Atribuţiile Corpului Naţional al Poliţiştilor
Calitatea de membru al Corpului Naţional al Poliţiştilor, drepturile şi îndatoririle
acestuia
Structura organizatorică a Corpului Naţional al Poliţiştilor
Veniturile şi fondurile băneşti ale Corpului Naţional al Poliţiştilor
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti

Hotărârea Guvernului nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

Hotărârea Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate

Ordinul M. I. R. A. nr. 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal
Dispoziţii generale
Dispoziţii specifice
Dispoziţii finale
Situaţie privind orele suplimentare prestate peste programul normal de lucru de
către personalul (denumirea structurii) în luna...
Situaţie centralizatoare cu personalul (denumirea structurii) care a desfăşurat ore
suplimentare în luna...

Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
Dispoziţii generale
Salarizarea poliţiştilor şi drepturile băneşti ale elevilor şi studenţilor din instituţiile
de învăţământ pentru formarea poliţiştilor
Dispoziţii finale
Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare
Indemnizaţiile studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea
poliţiştilor
Drepturile băneşti ale poliţiştilor care desfăşoară misiuni în străinătate
Reglementări privind salarizarea poliţiştilor care îndeplinesc funcţii în afara
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi la regiile autonome sau la societăţile
comerciale proprii
Alte drepturi specifice poliţiştilor

Hotărârea Guvernului nr. 207/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente pentru poliţiştii din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor

Hotărârea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor

Hotărârea Guvernului nr. 520/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor

Ordinul M. I. R. A. nr. 403/2008 pentru aprobarea normelor privind condiţiile în care soldaţii şi gradaţii voluntari din M. I. R. A. pot beneficia de compensaţie lunară pentru chirie

Hotărârea Guvernului nr. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
Capitolul I - fără titlu
Concediul de odihnă suplimentar
Concediul de studii
Învoirile plătite şi concediile fără plată
Acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare
Dispoziţii finale

Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului

Ordinul M. I. R. A. nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în M. I. R. A
Dispoziţii generale
Activitatea de inspecţie a muncii în unităţile din aparatul central, structurile şi
instituţiile aflate în subordinea/coordonarea M. I. R. A.
Activităţile de prevenire şi protecţie în structurile militare şi structurile în
care îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici cu statut special din M. I. R. A
Organizarea şi executarea controalelor
Dispoziţii finale
Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, avizarea cercetării, înregistrarea
şi evidenţa accidentelor de muncă şi a evenimentelor periculoase
Împuternicire de control
Obiectivele controalelor efectuate de inspectorii de muncă
Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
Modelul înştiinţării de plată a debitorului

Hotărârea Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor

Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti

Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
Dispoziţii generale
Pensiile de stat ale poliţiştilor
Răspunderea juridică
Dispoziţii tranzitorii
Dispoziţii finale

Ordinul M. I. R. A. nr. 404/2008 privind metodologia de stabilire a cheltuielilor efectuate pe timpul instruirii/pregătirii soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari din M. I. R. A.

Ordinul M. I. R. A. nr. 439/2008 privind asigurarea asistării poliţiştilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare

Ordinul M. I. R. A. nr. 261/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor
Regulament pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie
Portul uniformelor de poliţie
Descrierea uniformelor de poliţie
Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor
Dispoziţii generale
Reguli privind aplicarea normelor de echipament
Dispoziţii privind achiziţionarea şi distribuirea materialelor
Dispoziţii finale
Tabel privind modul de asigurare a articolelor de echipament prevăzute de norme,
care se distribuie absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, precum şi pentru cei
încadraţi direct în corpul poliţiştilor

Hotărârea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare
şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru Poliţia Română, Direcţia Generală
de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie, Poliţia de Frontieră,
Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, Direcţia Generală de Paşapoarte, Autoritatea
pentru străini, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule,
Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor,
Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, servicii comunitare
Tabel cuprinzând culorile principalelor articole de echipament
Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi
a culorilor din compunerea uniformelor pentru aparatul central şi structurile
subordonate acestuia, Agenţia Naţională Antidrog, Arhivele Naţionale, liceele
M. I. R. A., Grupul special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila", Baza Centrală pentru
Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Poliţienească
Internaţională, Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti
Tabel cuprinzând culorile principalelor articole de echipament
Norme privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie
Legitimaţia de serviciu şi insignele poliţiştilor
Legitimaţiile de serviciu pentru efectivele din aparatul central al Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi structurile subordonate acestuia

Ordinul M. I. R. A. nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice
Norme de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte
materiale specifice
Reguli pentru aplicarea normelor privind asigurarea cu materiale de resortul
echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice
Dispoziţii generale
Aplicarea normelor
Distribuirea rechizitelor, materialelor de întreţinere, reparaţii, igienă şi
a materialelor de informare, culturale şi de club
Întreţinerea şi repararea echipamentului şi a materialelor
Schimbarea şi spălarea lenjeriei. Spălarea şi curăţarea echipamentului
Îmbăierea şi tunsul efectivelor
Dispoziţii finale

Ordinul M. I. R. A. nr. 485/2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al M. I. R. A
Dispoziţii generale
Reguli privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor de tragere
Reguli şi măsuri de siguranţă privind ordinea în poligon pe timpul executării
şedinţelor de tragere şi de aruncare a grenadelor de mână
Personalul de serviciu în poligon şi îndatoririle acestuia
Succesiunea activităţilor în poligon pentru executarea tragerii şi controlul
armamentului
Aprecierea tragerilor şi evidenţa rezultatelor obţinute
Şedinţe individuale comune de tragere
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Ordin/Dispoziţie de tragere
Schema organizării câmpului de tragere cu armamentul din dotare
Semne de prevenire şi indicatoare folosite în poligon
Precizări privind asanarea poligoanelor de tragere
Comenzi utilizate pentru conducerea activităţilor pe timpul şedinţelor de tragere
Proces-verbal
Şedinţele individuale comune de tragere
Model de ţinte

Ordinul M. I. R. A. nr. 625/2008 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2008-2009

Ordinul M. I. R. A. nr. 524/2008 privind depunerea şi gestionarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în cadrul M. I. R. A.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea poliţiştilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor să îndeplinească funcţii în organizaţiile internaţionale care acordă asistenţă de specialitate pe teritoriul României

Ordinul M. I. R. A. nr. 538/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea M. I. R. A.
Dispoziţii generale
Fondul locativ
Unităţi de cazare şi pregătire
Spaţii disponibile
Dispoziţii finale
Glosar de termeni
Componenţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor de Serviciu
Contract de închiriere
Situaţia unităţilor de cazare şi pregătire aflate în administrarea M. I. R. A.
Drepturile şi obligaţiile persoanelor cazate în unităţile de cazare aflate
în administrarea ministerului internelor şi reformei admninistrative
Registrul de evidenţă a persoanelor cazate
Metodologie de stabilire şi aprobare a tarifelor pentru unităţile de cazare aflate în
administrarea M. I. R. A.
Lista nominală a persoanelor cazate, prevăzute la art. 42 lit. b din ordin, care
au beneficiat de reducerea tarifului
Raport pentru obţinerea aprobării de disponibilizare a unui imobil în vederea
închirierii lui
Situaţia spaţiilor închiriate la data de...
Fişa de date a achiziţiei
Anunţ

Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

Decizia I. C. C. J. nr. VIII/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de sesizare a instanţei de judecată în cazul infracţiunilor la care se referă art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, săvârşite de poliţiştii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0738 sec