Noile reglementari P. S. I.

Noile reglementari P. S. I.
Preț: 15,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Autor:
Anul publicării: 2009

DESCRIERE

CONŢINE:
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor - RECTIFICATĂ
Dispoziţii generale
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
Obligaţii generale
Obligaţiile consiliului local şi ale primarului
Obligaţiile consiliului judeţean şi ale Consiliului General al
Municipiului Bucureşti
Obligaţiile prefectului
Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale
Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi
salariatului
Obligaţiile proiectanţilor şi executanţilor
Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor
Serviciile de urgenţă voluntare şi private
Dispoziţii comune
Constituirea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă voluntare sau private
Drepturi, indemnizaţii şi despăgubiri ce se acordă personalului
serviciilor de urgenţă voluntare sau private
Răspunderea juridică
Dispoziţii finale

Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă - actualizată
Dispoziţii generale
Organizarea protecţiei civile
Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor
Drepturi
Obligaţii
Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă
Atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice
Obligaţiile conducătorilor instituţiilor publice, agenţilor economici,
proiectanţilor, constructorilor, beneficiarilor şi salariaţilor
Pregătirea pentru protecţia civilă
Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale
Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
Adăpostirea
Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată
Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică
Evacuarea
Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă
Asigurarea materială şi financiară
Asigurarea materială
Asigurarea financiară
Contravenţii şi sancţiuni
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Ordinul MAI nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
Dispoziţii generale
Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor
de securitate la incendiu
Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor
de protecţie civilă
Dispoziţii finale

Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă - ACTUALIZAT
Scopul şi domeniile de aplicare
Cerinţe specifice şi categorii de instructaje
Instructajul introductiv general
Instructajul specific locului de muncă
Instructajul periodic
Instructajul pe schimb
Instructajul special pentru lucrări periculoase
Instructajul la recalificarea profesională
Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a
instituţiei
Înregistrarea şi confirmarea instructajului
Organizarea activităţii de instruire
Cerinţe privind materialele necesare pentru instruirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă
Dispoziţii finale
ANEXĂ

Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă
Dispoziţii generale
Organizarea acţiunilor de evacuare
Conducerea acţiunilor de evacuare
Executarea acţiunilor de evacuare
Asigurarea acţiunilor de evacuare
Logistica acţiunilor de evacuare
Dispoziţii finale
ANEXE

Ordinul MAI nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
Formele, domeniile şi scopurile activităţii de prevenire
Organizarea şi planificarea activităţilor de prevenire
Documente de evidenţă
Dispoziţii specifice
Controlul de prevenire
A. Planificarea controalelor
B. Pregătirea activităţii de control
C. Desfăşurarea activităţii de control
D. Finalizarea controlului
Avizare/autorizare
Servicii voluntare, publice şi private pentru situaţii de urgenţă
Informare preventivă şi pregătirea populaţiei
Asistenţă tehnică de specialitate
A. Prevenirea incendiilor
B. Protecţia civilă
Evaluarea activităţii de prevenire
ANEXE

Ordinul MAI nr. 1433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
Dispoziţii generale
Definiţie, scopuri, obiective
Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale
Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă
Acoperirea riscurilor.
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie
Etapele de realizare a acţiunilor
Faze de urgenţă a acţiunilor
Acţiunile de protecţie-intervenţie
Instruirea
Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare
Resurse umane, materiale şi financiare
Logistica acţiunilor
Dispoziţii finale
Structura-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

Ordinul MAI nr. 1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale (...)
Dispoziţii generale
Desfăşurarea activităţii de avizare
Primirea reglementărilor în diverse faze de redactare
Evaluarea reglementărilor în faze anterioare fazei de redactare finală
Evaluarea reglementărilor în faza de redactare finală
Dispoziţii finale

Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
Dispoziţii generale
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
Conţinutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor
Structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor
Actele de autoritate, documente specifice şi evidenţe privind
apărarea împotriva incendiilor
Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul
de muncă
Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi
executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
Îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu"
Stabilitatea la foc a construcţiei
Limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor
incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu
Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile tehnologice
Limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate
Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie
Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor
cu foc deschis
Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de
evacuare
Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuinţele
unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei
Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spaţii destinate
persoanelor cu dizabilităţi/solicitanţilor de azil
Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune
în caz de incendiu
Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor
Dispoziţii finale
ANEXE

Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

Ordinul MAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Ordinul MIRA nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu
Dispoziţii generale
Managementul riscurilor de incendiu
Etape de parcurs în fazele de proiectare şi exploatare a construcţiilor
si instalaţiilor
Stabilirea sistemului/procesului supus evaluării de risc
Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului
Alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru
Identificarea pericolelor de incendiu
Identificarea riscurilor de incendiu
Evaluarea riscurilor de incendiu
Controlul riscurilor de incendiu
Monitorizarea riscului de incendiu
Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi
evaluare a riscurilor de incendiu
Desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al
riscurilor de incendiu
Condiţii pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi
de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
Bănci de date privind incendiile
Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial
Dispoziţii finale
ANEXE

Ordinul MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
Dispoziţii generale
Elaborarea scenariului de incendiu.
Structura scenariului de securitate la incendiu

Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice
Criterii de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale
Criterii de clasificare a instituţiilor publice şi operatorilor economici

Ordinul MAI nr. 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Exploatarea mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Mentenanţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Depozitarea mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Norme tehnice

Ordinul MIRA nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor
Dispoziţii generale
Desfăşurarea activităţii de atestare a persoanelor
Supravegherea persoanelor
Suspendarea, retragerea şi anularea atestării persoanelor
Menţinerea atestării persoanelor
Contestaţii
Înregistrări privind atestarea
Dispoziţii finale
Cerere-tip de atestare
Lista mijloacelor tehnice din dotare
Certificat de atestare
Referat de supraveghere
Model de registru de audit
Model de registru cu evidenţa lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile
Model de registru cu evidenţa lucrărilor de termoprotecţie
Model de registru cu evidenţa lucrărilor de proiectare, executare, şi verificare, întreţinere şi/sau reparare la sistemele şi instalaţiile de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu/sistemele şi instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor
Model de registru cu evidenţa lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu
Model de registru cu evidenţa lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor

Ordinul comun MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr. 247/1. 235/631/1. 130/2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei

Ordinul IGSU nr. 1045/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice
Cerere de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice
Acord pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice
Evidenţa acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii

Ordinul MIRA nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu
Dispoziţii generale
Modul de eliberare a brevetului de pompier specialist
Categoriile de personal şi drepturile conferite titularilor de brevet
Model de Cerere
Tabel cu rezultatul evaluării pentru acordarea dreptului de...
Brevet de pompier specialist

Ordinul MIRA/MADR nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţieuscată şi resturi vegetale
Scop şi domeniu de aplicare
Măsuri de prevenire a incendiilor
Dispoziţii finale

Ordinul MIRA nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor
Dispoziţii generale
Evaluarea în vederea eliberării certificatului pentru introducere pe piaţă
Obligaţiile operatorilor economici
Supravegherea pieţei
Dispoziţii finale
Model de cerere
Certificat pentru introducerea pe piaţă
Mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
Declaraţie pe propria răspundere

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Cărți noi - Stiinte juridice, economice

Created in 0.0523 sec